مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

 

از واحدهای درون سازمانی برنا الکترونیک می توان یه واحد طرح و توسعه (R&D) اشاره کرد.

همکاران متخصص ما در این واحد آمادگی دارند خدمات خود را در جهت مهندسی معکوس کلیه بردهای الکترونیکی ارائه نمایند.